ทำเนียบแพทย์ » พญ. ธาวินี ไตรณรงค์สกุล

ประวัติโดยย่อ

ชื่อ   แพทย์หญิงธาวินี ไตรณรงค์สกุล
วันเดือนปีเกิด  24 สิงหาคม   2526
ที่อยู่ปัจจุบัน  12/108 หมู่ 6  ซ.นาคนิวาส 37 แยก ½  ถ.นาคนิวาส เขตลาดพร้าว กทม. 10230
E-mail   t_noon65@hotmail.com
ต้นสังกัด  อิสระ


ประวัติการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา  คุณวุฒิ
 พ.ศ. 2537  ประถมศึกษา  โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว
พ.ศ. 2540  มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบดินทร์เดชา สิงห์ สิงหเสนี
พ.ศ. 2543  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
พ.ศ. 2549 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน
 ปีที่ทำงาน   ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

 พ.ศ.2550 - 2551  นายแพทย์ 4 พ.
โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
พ.ศ.2551 – 2552 นายแพทย์ 4 พ.
โรงพยาบาลสวี  จังหวัดชุมพร
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน แพทย์ประจำบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี